IN DOOR

Indoor Pitch 6 mm.

คุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดป้ายประชาสัมพันธ์ แอลอีดี ประเภท Indoor Pitch 6 mm.
1. จอของ Yin Tian สามารถแสดงผลจากสัญญาณภาพทุกชนิด ด้วยระบบ Full Color มากถึง 1.07 ล้านล้านสี
2. คุณลมบัติของหลอด SMD 3 in1 ( 1R,1G,1B) ของ LED มีความสว่างสูง จึงทำให้สามรถแสดงผลภายในอาคารทั้งกลางวันและกลางคืน
3. ระบบการทำงาน Digital เต็มรูปแบบจึงทำให้จอ LED ของ Yin Tian แสดงภาพเหมือน TV จอยักษ์ ที่สามารถรับสัญญาณและข้อมูลได้ทุกรูปแบบ
4. จอ LED แสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ดึงดูดความสนใจอย่างสูงสำหรับงานโฆษณาและข่าวสาร รวมทั้งงาน Event ต่างๆ
5. มีระบบแสดงภาพ แบบ Real Time สามารถแสดง อุณหภูมิ, วัน,เวลา, สถานที่ได้คุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดป้ายประชาสัมพันธ์ แอลอีดี ประเภท Indoor Pitch 4 mm.